Album 3 - “Schabat Hamalka”

Schabat Melodien/ Lieder  von Martin Widerker
Kantore: Avraham Fried, Avreimi Roth, Itschak Meir
Musikalischer Direktor :  Menachem Bristowski

Songs:

  1. Me'ein Olom Habo

  2. Hakel HaKadosh

  3. L'cho Dodi

  4. SheHasholom Shelo

  5. Eshes Chayil

  6. Tnu Shevach V'shiro

  7. V'zakeinu

  8. Gam Ki Eilech

  9. Boyi V'Sholom

  10. HoRachamon

1. Me'ein Olom Habo

2. Hakel HaKadosh

6. Tnu Shevach V'shiro

7. V'zakeinu

3. L'cho Dodi

4. SheHasholom Shelo

5. Eshes Chayil

8. Gam Ki Eilech

9. Boyi V'Sholom

10.  HoRachamon

גם כי אלךMartin Widerker
00:00 / 04:49
MARTIN WIDERKER